wstecz
wróć do opisu Tiny DDS


Ponieważ układ DDS zaprojektowany został przede wszystkim jako sterownik dla odbiornika, nadajnika lub transceivera krótkofalowego to wejścia i wyjścia funkcjonalne zorientowane są właśnie pod kątem zastosowania w tych urządzeniach. Jedynym wejściem sterującym jest port Key oznaczający wejście klucza podczas pracy CW lub przycisku BK podczas pracy SSB. Jeśli klucz musi sterować większą liczbą niezależnych obwodów należy, jak to pokazuje rysunek, zastosować diody separujące. Stanem aktywnym portu klucza jest poziom zera co odpowiada zwarciu klucza lub przycisku BK do masy. Wyjścia układu to port sterowania przekażnikiem O/N (na rysunku pokazano przykładowy sposób sterowania takim przekaźnikiem), port CW służący do aktywacji części transceivera odpowiedzialnych za pracę CW (np. rozrównoważenie modulatora), port L/USB ustawiający odpowiednią wstęgę podczas pracy USB oraz port oznakowany umownie jako 3.5/14 oznaczający sygnał sterujący elementami transceivera przy pracy na częstotliwościch niższych lub wyższych od ustawionej częstotliwości pośredniej Fmid.Podczas pracy CW układ po przejściu z nadawania działa z opóźnionym czasem przejścia na odbiór (cw delay). Czas ten liczony jest od momentu ostatniego puszczenia klucza CW i może być indywidualnie ustawiony w SETUP-ie Tiny DDS jako wielokrotność odcinka czasu 32.6 msek. Jeśli trybem pracy jest CW wtedy, w zależności od pasma, częstotliwość wyjściowa DDS różni się podczas odbioru oraz podczas nadawania. Podczas odbioru dla każdego z pasm częstotliwość nominalna jest taka jaką oczywiście ustawi się na wyświetlaczu. Podczas nadawania, jeśli praca odbywa się dla pasma umownego 3.5 (pasma niższe niż częstotliwość pośrednia Fmid) wtedy nadajnik obniża częstotliwość o ok. 800Hz. Podobnie dla nadawania na paśmie 14 (czyli w pasmach wyższych niż częstotliwość pośrednia Fmid) wtedy praca odbywa się na częstotliwości wyższej o ok. 800Hz od częstotliowści odbioru. Ta kombinacja pozwala na łatwe dostrojenie się do częstotliwości pracy korespondenta przy pracy CW gdzie wystarczy ustawić częstotliwość odbieranej stacji na ok. 800Hz a przy przejściu na nadawanie system sam skoryguje częstotliwość pracy tak aby korespondent również usłyszał nasz sygnał na częstotliwości ok. 800Hz.

Na zdjeciach pokazano zmianę częstotliwości nadawania i odbioru o ok. 800Hz jeśli układ pracuje w umownym paśmie 3.5 oraz w paśmie 14. Pierwsze zdjęcie w parze odpowiada stanowi odbioru. Dla pasma 3.5 częstotliwość odbioru jest wyższa niż częstotliwość nadawania a dla pasma 14 częstotliwość odbioru jest niższa od częstotliwości nadawania co zgodne jest z rodzajem wstęgi używanej dla każdego z pasm.Przegląd stanów oraz opcji systemu sterowania Tiny DDS


Po włączeniu układu system przechodzi przez trzy fazy: Faza pierwsza to ekran powitalny, po niej pojawia się informacja o możliwości wejścia do SETUP-u systemu a ostatnią fazą jest ustawienie domyślnych wartości ustawień czyli pasma 3.5, trybu CW, VFO=F0 oraz częstotliwości roboczej 3.5000MHz. Wejście do SETUP-u możliwe jest przez naciśnięcie i przytrzymanie lewego klawisza (klawisz czerwony). Jeśli nie nastąpi wejście do SETUP-u układ będzie działał na ostatnio zapamiętanych w SETUP-ie wartościach. Po dojściu do fazy 3 czyli do trybu normalnej pracy mozliwa jest zmiana VFO z F0 na F1 i odwrotnie za pomocą klawisza FREQ oraz zmiana skoku częstotliwości impulsatora od 10Hz do 1MHz w zamkniętym cyklu 10Hz -> 100Hz -> 1kHz -> 100kHz -> 1MHz -> 10Hz -> 100Hz -> 1kHz ..... itd. W ten sposób oprócz pasm 3.5 i 14, które ustawiane są automatycznie, można szybko ustawić np. pasmo 1.8MHz przez wybór skoku 1MHz oraz kolejno mniejszych tak aby uzyskać pożądaną częstotliwość pracy.W SETUP-ie można ustawić częstotliowść wzorca - generatora kwarcowego, czas opóźnienia przy pracy CW (cw delay) oraz częstotliwość pośrednią Fmid. Pokazane stany zmieniają się cyklicznie a wybór jednego z nich możliwy jest za pomocą klawisza funkcyjnego (lewy klawisz FUN w kolorze czerwonym). Wyjście z procedury SETUP możliwe jest za pomocą lewego klawisza funkcyjnego jeśli na wyświetlaczu znajduje się napis Exit. Zakończenie procedury setup sygnalizowane jest komunikatem Ok na wyświetlaczu.Po wyborze jednej z opcji w SETUP-ie możliwe jest ustawienie częstotliwości wzorcowej Fsck, opóźnienia CW delay lub częstotliwości pośredniej Fmid. Czzęstotliwość Fsck ustawia się za pomocą pokrętła strojenia czyli impulsatora. Obrót w prawo zwiększa wartość Fsck a obrót w lewo zmniejsza tą wartość. Zakres regulacji sięga od 10 do 50MHz z krokiem 1MHz. Jeśli wybrano ustawienie CW delay to pojawi się komunikat jak na środkowym zdjęciu. Jednostką strojenia tego czasu jest odcinek ok. 32.6msek. Czasowi opóźnienia ok. 1 sek odpowiada 30 jednostek jak pokazano na zdjęciu. Regulacja możliwa jest od ok. 100 msek do ok. 3 sek a regulacja możliwa jest za pomocą impulsatora na zasadzie jak dla ustawienia Fsck. Ustawienie częstotliwości Fmid różnej od zera należy dokonywać tylko jeśli uklad Tiny DDS pracował będzie w odbiorniku z przemianą. Jeśli układ będzie działał w urządzeniu z bezpośrednią przemianą należy ustawić częstotliwość Fmid na zero (w praktyce mniejszą niż ok. 100kHz). W tym trybie częstotliwość na wyświetlaczu jest taka sama jak na wyjściu układu. Na prawym zdjęciu pokazano, że częstotliwość Fmid ma wartość 8.8672MHz co oznacza, że rzeczywista częstotliwość jaka będzie na wyjściu generatora dla umownego pasma 3.5 (1.8, 3.5, 7) wyniesie (9.8672MHz - F na wyświetlaczu) a dla umownego pasma 14 (10.5, 14) wyniesie (F - 8.8672MHz). Częstotliwość Fmid ustawia się za pomocą pokrętła strojenia z pomocą klawisza STEP pozwalającego ustawić żądaną częstotliwość szybko i dokładnie. W pokazanym przykładzie jeśli wyświetlacz pokazuje częstotliwość 3.5745 to na wyjściu układu częstotliwość wyniesie 8.8672-3.5745 = 5.2927 MHz i podobnie, jeśli wartość na wyświetlaczu wynosi 14.2456 wtedy na wyjściu generatora jest częstotliwość 14.2456-8.8672 = 5.3784 MHz. Zatwierdzenie wybranej wartości dla każdej z opcji SETUP możliwe jest za pomocą środkowego klawisza. Układ przechodzi wtedy do głównego poziomu SETUP gdzie możliwa jest korekta innego parametru lub wyjśie z SETUP-u za pomocą lewego klawisza w opcji Exit jak to opisano wyżej. Zaleca się wyłączenie i ponowne włączenia zasilania po dokonaniu zmian w SETUP-ie.Podczas normalnej pracy na wybranym paśmie możliwe są zmiany bieżących ustawień dotyczące zmiany pasma z umownego pasma 3.5 na 14, zmiany trybu pracy na LSB, CW lub USB oraz możliwe jest zrównanie drugiej częstotliwości F0 lub F1 na wartość bieżącej częstotliwości roboczej w trybie Settings. Wejście do tego trybu możliwe jest za pomocą klawisza funkcyjnego FUN a możliwe opcje przewijane są automatycznie w cyklu zamkniętym tak jak opisano to dla SETUP-u. Wybór jednego z ustawień odbywa się za pomocą lewego klawisza funkcyjnego FUN. Na podobnej zasadzie odywa się również wyjście z procedury ustawień trybów pracy przez użycie klawisz FUN gdy na wyświetlaczu znajduje się napis Exit.


Po wyborze ustawienia pasma należy wybrać je za pomocą pokrętła impulsatora. Ruch w prawo zmienia ustawienie na pasmo 14 a ruch w lewą stronę na pasmo 3.5. Zatwierdzenie wyboru odbywa się za pomocą klawisza środkowego po czym system wraca na poziom główny Settings skąd możliwe jest wyjście i normalna praca za pomocą klawisza FUN gdy na wyświetlaczu pokazany jest napis Exit.Ustawienie Mode dotyczy wyboru LSB, USB lub CW i dokonywane jest podobnie jak inne regulacje za pomocą pokrętła impulsatora. Regulacja w prawo prowadzi od LSB przez CW do USB a regulacja w lewo odwrotnie od USB przez CW do LSB. Zatwierdzenie wyboru odbywa się za pomocą klawisza środkowego po czym system wraca na poziom główny Settings skąd możliwe jest wyjście i normalna praca za pomocą klawisza FUN gdy na wyświetlaczu pokazany jest napis Exit. Ustawienie CW skutkuje opisaną wyżej zmianą częstotliwości odbioru i nadawania z dodatkowym ustawieniem stanu 1 na wyjściu CW podczas nadawania. Ustawienie trybów USB i LSB nie ma wpływu na częstotliwość ale powoduje zmianę stanu na wyjściu LSB/USB z 0 dla LSB na 1 dla USB.


Pliki do zaprogramowania mikrokontrolera Tiny DDS

Wykonując DDS z 3 klawiszami funkcyjnymi należy wykorzystać oprogramowanie w wersji 3.x natomiast wykonując DDS w wersji z 5 klawiszami należy użyć wersji 4.x. Układ DDS w wersji z 5 klawiszami ma przeniesione funkcje opisane wyżej w opcji Settings na dodatkowe klawisze funkcyjne. Licząc od lewej pierwszy klawisz przełącza pasmo 3.5/14, drugi ustawia tryb CW/LSB/USB, trzeci przełącza częstotliwości F0/F1 czwarty zrównuje częstotliwość aktualną Fx z częstotliwością Fy a piąty klawisz to przełącznik kroku przestarajania. Operacje dotyczące funkcji SETUP gdzie można ustawić Fsck, opóźnienie CW oraz częstotliowość pośrednią Fmid pozostały bez zmian z tym, że wejście do SETUP-u odbywa się za pomocą lewego skrajnego klawisza a zatwierdzenie wybranej wartości za pomocą drugiego z lewej strony.
Przed zaprogramowaniem układu AT Mega 8 16PU należy przygotować go programując następujące bity FUSE:

Fusebit KL 01:06 na wartość CK 4 ms delay
Fusebit A987 na wartość 1111:1111 external XTALL
Fusebit High G0 na wartość Preserve EEPROM when chip erased

Pobierając oprogramowanie akceptujesz bezwzględnie warunek, że możesz je wykorzystać wyłącznie niekomercyjnie. Komercyje użycie oprogramowania wymaga mojej oddzielnej zgody i ustalenia warunków takiego użycia.

wstecz
pobierz v3.0
wstecz
pobierz v4.2

Od powstania tiny DDS upłynęło nieco czasu kiedy to poprawiłem sposób obsługi impulsatora. Praca impulsatora jest teraz pewniejsza oraz reaguje na każdy impuls sterujący (poprzednie wersje zliczały co drugi kolejny impuls). Zastosowanie nowej wersji oprogramowania w układzie DDS z trzema klawiszami wymaga drobnej modyfikacji elektroniki układu. Należy zewrzeć kondensator łączący impulsator z pinem nikrokontrolera jak to pokazuje rysunek.

wstecz
sposób modyfikacji
wstecz
pobierz v3.1

Wersja dla układu z 5 klawiszami w przygotowaniu.

wstecz
wróć do opisu Tiny DDS